Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

dysmutacja
18:41
dysmutacja
18:35
8375 589f 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola

September 05 2017

dysmutacja
17:39
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viapl-aneta pl-aneta

September 03 2017

dysmutacja
12:41

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viapomruki pomruki

September 02 2017

dysmutacja
17:00

August 31 2017

dysmutacja
17:10
dysmutacja
17:00
7036 2781 390
Reposted fromdjLangley djLangley viagdziejestola gdziejestola

August 27 2017

dysmutacja
07:07

Jest ten dzień. 
Kiedy musisz twardo stać przy swoim pomimo wewnętrznego głosy,który głośno szepcze ,,Wycofaj się, może następnym razem uda Ci się...".
MUSISZ, bo wiesz, że to dobre dla Ciebie, przyniesie Ci korzyść,ulgę, rozwiązanie, spełnienie, pomoże w rozwoju.
MUSISZ, choć wiesz, że ktoś będzie niezadowolony i sfrustrowany. Pomimo, że to są jego oczekiwania, a nie Twoje obietnice.
MUSISZ, bo tylko w ten sposób będziesz trenować swoją asertywność. Będziesz pełniejsza, dzielniejsza i świadoma.

Nie wszystko da się rozwiązać, czasami trzeba coś zdecydowanie uciąć.

Stoję tak dziś, z początku pełna wyrzutów sumienia,a teraz już coraz pewniej, pamiętając słowa profesora Stelmacha:
,,Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę".

Polecam, aby to pamiętać zawsze kiedy masz wątpliwości. Kropka.

— ♥
Reposted fromSkydelan Skydelan viaflyingheart flyingheart

August 23 2017

dysmutacja
20:01

August 19 2017

dysmutacja
19:48
6710 b95c 390
Reposted fromslodziak slodziak viatoniewszystko toniewszystko

August 17 2017

dysmutacja
12:19
8452 6e41 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood

July 16 2017

13:08
1896 3209 390
Reposted fromjaysocrates25 jaysocrates25 viaLusia Lusia
dysmutacja
11:52
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.

July 14 2017

dysmutacja
17:02
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaImaginationMika ImaginationMika
dysmutacja
16:59
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viamagdak magdak

July 08 2017

dysmutacja
18:25
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viasugarvenom sugarvenom

June 18 2017

dysmutacja
12:27

June 17 2017

dysmutacja
20:45

June 16 2017

dysmutacja
20:24
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaCannonball Cannonball

June 11 2017

dysmutacja
18:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl