Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

dysmutacja
21:54
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”

November 12 2017

dysmutacja
22:19
6166 0c7d 390
Reposted fromyuras yuras vialifeless lifeless

November 09 2017

dysmutacja
20:24
Reposted fromfitvet fitvet viapsychotropowa psychotropowa
dysmutacja
11:28
8995 ff3a 390

November 08 2017

dysmutacja
06:26

November 05 2017

dysmutacja
22:25
4312 2a26 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahumane humane

October 31 2017

dysmutacja
10:34

October 21 2017

dysmutacja
18:23

October 19 2017

dysmutacja
21:37
2831 0e5f 390
Reposted fromoutoflove outoflove viamyrla myrla
dysmutacja
21:14
6229 149f 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaataliaboo ataliaboo

October 18 2017

dysmutacja
17:14
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslodsiewnia myslodsiewnia
dysmutacja
17:09

October 17 2017

dysmutacja
20:52
Reposted frombluuu bluuu viaLusia Lusia

October 14 2017

19:40
6444 c2ae 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaamelinowa amelinowa

September 24 2017

dysmutacja
09:45
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakeeplooking keeplooking

September 19 2017

dysmutacja
18:41
dysmutacja
18:35
8375 589f 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola

September 05 2017

dysmutacja
17:39
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viapl-aneta pl-aneta

September 03 2017

dysmutacja
12:41

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viapomruki pomruki

September 02 2017

dysmutacja
17:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl